Kerkenraad

 

De kerk is een gemeenschap van mensen die allerlei informele banden onderhouden. Maar de kerk is ook een organisatie, waarin bestuurd, georganiseerd en opgetreden wordt. Waar inkomsten en uitgaven verantwoord moeten worden. En al die dingen meer die bij een organisatie komen kijken.

De kerk wordt bestuurd door de kerkenraad. De kerkenraad wordt gevormd door de ambtsdragers. Er zijn vier soorten ambtsdrager: de dominee, de pastorale ouderling, de diaken en de ouderling-kerkrentmeester. 

De pastorale ouderlingen dragen zorg voor het geestelijk welzijn van de gemeente. Zij bezoeken daartoe onder meer gemeenteleden. Ook dragen zij de eindverantwoordelijkheid in de kerkdiensten.

De diakenen -diaken betekent dienaar- hebben als taak de praktische zorg voor mensen binnen en buiten onze geloofsgemeenschap. Mensen met financiële en maatschappelijke noden komen in aanmerking voor ondersteuning door de diaconie.

De kerkrentmeesters houden zich bezig met de financiën, het beheer van het kerkgebouw en andere concrete zaken rond de kerk.

De kerkenraad vergadert zo’n zesmaal per jaar en kent de volgende samenstelling.

 • Rob Kampstra* (voorzitter / pastoraal ouderling)     
 • ds Elise Jansen* (predikant)
 • Janneke Ywema (voorzitter wijkteam / pastoraal ouderling)
 • Matthijs van Zanten* (jeugdouderling)
 • Topy Mudde* (voorzitter diaconie)
 • Anja Wes (diaken)
 • vacature* (scriba )          
 • Rien Nagtegaal (diaken / rouw-trouw)
 • Reinder Berger (werelddiaken / penningmeester diaconie)                                 
 • Joan Ligtenberg (ouderling-kerkrentmeester / secretaris College van Kerkrentmeesters)
 • Harry Klokman (ouderling-kerkrentmeester / penningmeester College van Kerkrentmeesters)

Kleine kerkenraad

 

De kleine kerkenraad heeft tot taak onderwerpen voor de kerkenraad voor te bereiden en genomen besluiten uit te werken, plus de zorg voor de lopende zaken binnen de gemeente.

 

Beleids- en besluitvorming zelf vindt evenwel altijd plaats in de (grote) kerkenraad. De hiernaast met * aangeduide mensen maken deel uit van de kleine kerkenraad.