Kerkenraad

 

De kerk is een gemeenschap van mensen die zich verbonden weten in (hun geloof in) Jezus Christus.

De kerk wordt bestuurd door de kerkenraad en de taakgroepen. De kerkenraad is verantwoordelijk voor de zorg voor de gemeente, zoals omschreven in Handelingen 20: 28. De kerkenraad zet lijnen en kaders voor de langere termijn uit. Haar taken voert de kerkenraad vooral uit door communicatie en door evaluatie van het kerkenwerk.

De taakgroepen zijn vertegenwoordigd in de kerkenraad en borgen de onderlinge communicatie. De kerkenraad bestaat louter uit ambtsdragers terwijl in de taakgroepen zowel ambtsdragers als taakdragers zitting hebben.

De kerkenraad bestaat uit de voorzitter, de scriba, de predikant en de vertegenwoordigers (meestal de voorzitters) van de taakgroepen.

Tweemaal per jaar komen alle ambtsdragers bijeen. In deze Vergadering van Ambtsdragers worden onder meer ‘grote besluiten’ genomen.

Kleine kerkenraad

 

De kleine kerkenraad heeft tot taak onderwerpen voor de kerkenraad voor te bereiden en genomen besluiten uit te werken, plus de zorg voor de lopende zaken binnen de gemeente.

 

Beleids- en besluitvorming zelf vindt evenwel altijd plaats in de (grote) kerkenraad. De hiernaast met * aangeduide mensen maken deel uit van de kleine kerkenraad.