Reguliere kerkdienst (jaarrooster)

 

In de eredienst op zondag brengen we als gemeente eer aan God, en zijn we bijeen om gezamenlijk ons geloof te vieren en te beleven.

De kerkdiensten worden iedere zondag gehouden om 10.00 uur in het kerkgebouw aan de Vennestraat 57 te Drunen.

De Open Hof is geopend een half uur voor de dienst begint.

De kerkklok wordt geluid 15 minuten en 5 minuten voor aanvang van de dienst.

Het dienstenrooster met voorgangers, organisten en bijzonderheden wordt openbaar gemaakt op het mededelingenbord in de hal, in het kerkblad, op de website en in de regionale weekbladen.

 

Diensten op zondag

 

Al bijna 2000 jaar komen christenen bij elkaar in hun samenkomst op zondag. Waarom op zondag?

Omdat op een 1e dag van de week (de dag na de Sabbath) Jezus Christus levend opstond uit de dood. Om die reden staat de kerkdienst op zondag nog steeds centraal in de meeste kerken.

 

1ste zondag van de maand

 

Op de eerste zondag van de maand kan de kerkdienst er zomaar wat anders uitzien dan een ‘gewone kerkdienst’. Hoe dan? En waarom is dat? Om met het ‘hoe’ te beginnen; het kan zijn dat we andere liederen zingen dan we gewend zijn. Bijvoorbeeld nieuwe liederen uit het Liedboek die we nog niet kenden. Dat doen we het liefst met ondersteuning van onze Liedgroep, die de nieuwe liederen dan heeft ingestudeerd. Maar het kan ook om één of meer liederen uit andere bundels gaan; zoals Iona of Opwekking. Ook de begeleiding (het orgel) kan variëren (piano, YouTube of muziekgroep). Ook wordt in zo’n dienst soms ruimte gemaakt voor een persoonlijk levensverhaal van iemand uit de gemeente.

 

Het gaat vaak vooral om andere vormen. Daarmee doorbreek je de wekelijkse routine en verfris je je geloofsleven als individu en als gemeenschap.

Sommige vormen dienen als experiment. De vraag is daarbij: vinden we hiermee beter aansluiting bij mensen van buiten de kerk, of aan de rand van de kerk?

Vanzelfsprekend wordt zo’n dienst verschillend gewaardeerd binnen de gemeente. Maar gelukkig is er in onze kerk ruimte en begrip voor vernieuwende initiatieven.

 

Avondmaalsviering 

 

De viering van het Heilig Avondmaal vindt vijfmaal per jaar plaats, onder andere op Witte Donderdag. De vieringen worden aangekondigd in het kerkblad en op de website.

Onze kerk kent een open avondmaal, dat wil zeggen dat een ieder die dat wil, mag deelnemen aan het avondmaal, ook kinderen en gasten. In de Avondmaalsdienst is de diaconale collecte voor het werelddiaconaat. Gemeenteleden die om welke reden dan ook niet naar de kerk kunnen komen, kunnen het Heilig Avondmaal thuis vieren. Hiervoor kunt u contact opnemen met de predikant.

Avondmaalsvieringen vinden ook plaats in de Zandley.

 

Zandleydiensten

 

In verzorgingshuis de Zandley wordt door het ‘Pastoraat Zandley’ maandelijks een kerkdienst verzorgd. Deze dienst, in principe op de laatste vrijdag van de maand, begint om 15.30 uur in de zaal naast ’t Hofke, en wordt afgesloten met gezamenlijk koffiedrinken.

Ook viert men een aantal keer per jaar met elkaar het Heilig avondmaal.

Informatie bij mw Ineke van Engeland (0416-377707).

 

Bijzondere vieringen

 

  • Kerstvieringen

In de Open Hof is op Kerstavond om 22.00 uur een kerkdienst, die traditioneel wordt afgesloten met Glühwein en warme chocolademelk. Op Kerstmorgen heeft de kerkdienst een uitgesproken gezinskarakter.

 

  • Paascyclus

In de Goede of Stille week is er een cyclus van diensten die samen één geheel vormen, bestaande uit diensten op Witte Donderdag (viering van het Heilig avondmaal), Goede Vrijdag en de Paasmorgendienst.

 

  • Hemelvaartsdienst

De viering op Hemelvaartsdag gebeurt in combinatie met de protestantse gemeenten van Vlijmen en Engelen. Om de beurt verzorgen de drie gemeenten deze dienst.

 

  • Laatste zondag kerkelijk jaar

Op de laatste zondagsdienst van het kerkelijke jaar worden de gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden, herdacht. De familie van de overledenen wordt uitgenodigd om in deze viering aanwezig te zijn.

De kaarsen die in het afgelopen jaar ontstoken zijn voor de overledenen komen voor in de kerk te staan. Na afloop van de viering wordt de kaars aan de familie meegegeven.

 

 

Liturgie

De volgende onderdelen van de kerkdienst zijn gebruikelijk in onze gemeente. Na binnenkomst van de voorganger en de ambtsdragers (ouderling en diaken) doet de ouderling van dienst enkele afkondigingen.

De gemeente staat tijdens het intochtlied, de bemoediging en groet.

Er wordt gezongen vanuit het Liedboek. Daarnaast is er ruimte voor liederen uit andere bundels. Via de beamers worden de liederen geprojecteerd.

Als er kinderen van de basisschool-leeftijd aanwezig zijn, dan mogen deze tijdens de preek naar de kindernevendienst. Na het lied volgend op de preek komen zij weer terug in de dienst.

Tijdens de collecterondgang worden de collectedoelen en de overige afkondigingen geprojecteerd. Er worden twee collectes –de eerste voor het diaconaat en de tweede voor de kerk- tijdens de dienst gehouden. Met de Kerst- en Paasvieringen is er een derde collecte.

Bij slotlied en zegen gaat de gemeente weer staan.

Tijdens de dienst is de kerk (koster) altijd telefonisch bereikbaar voor noodgevallen.

 

Preekvoorziening

Onze eigen predikant verzorgt de kerkdienst op een aantal zondagen per jaar overeenkomstig de voorschriften van de landelijke kerk. Voor de overige zondagen worden gastvoorgangers benaderd door dhr Kees Varenhout, onze preekvoorziener.