ANBI & Financiën

 

De voornaamste geldzaken in de kerk betreffen de inkomsten uit collectes en vrijwillige bijdragen, de uitgaven voor gebouw, predikant en activiteiten, de ondersteuning van diaconale projecten ('goede doelen') en het beheer van het vermogen van de kerk.

 

ANBI

 

De Protestantse gemeente te Drunen (PGD) behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Daarmee valt de gemeente onder de groepsbeschikking ANBI van de PKN en vallen alle bijdragen, giften en schenkingen onder het fiscale regime. Het fiscaal nummer (RSIN) van PGD is 8243.38.649, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr 76402134.

De Diaconie van de Protestantse gemeente te Drunen heeft een zelfstandige status en heeft daarmee een eigen fiscaal nummer: 8243.38.650, KvK nr 76402185.

De stichting Instandhouding Protestantse gemeente te Drunen (Stichting IPGD) heeft eveneens een zelfstandige status. Het fiscale nummer is 8184.37.637, KvK nr 17211348.

 

Financiën / contacten

 

Het College van Kerkrentmeesters informeert u graag over de jaarlijkse vrijwillige bijdrage (Kerkbalans) en de mogelijkheden van fiscale aftrek.

Daarnaast beheert de Stichting Instandhouding Protestantse gemeente te Drunen een fonds dat een stuk garantie naar de toekomst betekent. Het bestuur staat u gaarne te woord over de mogelijkheden deel te nemen in de steunstichting.

U kunt hiervoor contact opnemen met de penningmeester PGD dhr Matthijs van Zanten, of met dhr Harry Klokman: 0416-379390, penningmeester Stichting.

Het College van Diakenen laat zich in deze vertegenwoordigen door de penningmeester dhr. Reinder Berger: 0416-379841.

Rekeningnummers

 

Diaconie NL92 RABO 0162 6153 10
College van Kerkrentmeesters NL34 RABO 0112 6842 46
Stichting Instandhouding PGD NL25 RABO 0136 0472 46
Collectebonnen NL45 RABO 0112 6252 66

   ---------------------------------------------

Informatie over de Protestantse gemeente te Drunen, behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland, in het kader van de ANBI-transparantie

 

Bestuurssamenstelling:

De kerkenraad in onze gemeente is als volgt samengesteld:

 • Predikant: ds. Bram Wassenaar
 • Voorzitters van de 4 taakgroepen
  • Diaconie: Richard Vreeken
  • Pastoraal team/ jeugd: Janine Paans
  • College van Kerkrentmeesters: Leo Rodenburg
  • KOM (commissie erediensten): vacant
 • Voorzitter kerkenraad: Wim van Engeland
 • Scriba's: Rob en Elly Kamstra

Doelstelling:

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar leden-administratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Voorgenomen en verrichte activiteiten incl. Beleidsplan PGD 2019-2023 ‘Met het oog op Jezus’
Inleiding:
Het vorige beleidsplan met de titel ‘VERgezicht 2017’ heeft de toon gezet voor de huidige koers van de gemeente. De komende jaren kunnen we verder op die weg. Een beleidsplan is een beperkt middel met mogelijkheden. Het helpt om te focussen. Maar het leven ontrolt zich niet altijd langs de lijnen van ons beleid.
Daarom willen we niet star naar het plan kijken maar oog hebben voor de leiding door de Heilige Geest. Als titel is aan het beleidsplan meegegeven ‘Met het oog op Jezus’. Wij willen graag een gemeente zijn die middenin de (lokale) samenleving staat. En die daarbij de blik richt op Jezus.
Voor dit beleidsplan hebben we niet alleen geput uit het vorige beleidsplan maar ook uit de nota ‘Een financiële verkenning naar 2025’ en de adviesnota ‘Een pastorale verkenning naar 2025’.
Jaarlijks bespreken we de voortgang van het beleidsplan in de gemeente.
DNA PGD
… oftewel wie zijn we en zouden we willen zijn als gemeente …
De Protestantse gemeente te Drunen is een geloofsgemeenschap die onderling verbonden wordt door Jezus Christus. Zijn dood en opstanding, verlossing en voorbeeld zijn daarin leidend.
De gemeente wil een ontmoetingsplek zijn voor mensen om God te zoeken en te leren van Jezus.
De gemeente zet zich actief in om een zichtbare uiting van Gods liefde te zijn in
onze plaatselijke samenleving.
Beleidsdoelen, -activiteiten  en –terreinen 2019-2023
1. Groei in geloof
 Investeren in de opbouw van het persoonlijk geloofsleven
 Elkaar meenemen in het volgen van Jezus, onder meer door het delen van (geloofs)ervaringen
 De Bijbel verovert een (grotere) plaats in de persoonlijke levens van gemeenteleden
 Toenemende openheid voor de werking van de Geest
 Pastoraat is (ook) een onderlinge zorg, niet alleen de verantwoordelijkheid van dominee of ouderling.
2. Kerk naar buiten
 Dienend aanwezig in de plaatselijke samenleving
 Kansen op missionair-diaconaal gebied aangrijpen
 Missionair-diaconale voortrekkersrol dominee
 Als gemeente naar buiten treden en een welkom, open huis vormen voor (niet-)leden
 De gemeente maakt zich sterk ten gunste van de kwetsbaren in de samenleving, dichtbij en veraf.
Met het oog op Jezus - Beleidsplan 2019-2023 - Protestantse gemeente te Drunen
3. Gevarieerde vieringen
 Behoud van de gevarieerde vieringen met ruimte voor interactie en spontaniteit
 Volwaardige plaats voor kinderen in de viering
 Ruimte voor de Heilige Geest in de gemeente
 Creatieve geloofsinitiatieven zijn welkom.
4. Samenwerking en oecumene
 Samenwerking met gelovigen en geloofsgemeenschappen in eigen dorp en burgerlijke gemeente, waaronder oecumenische initiatieven
 Afstemming met protestantse gemeenten in de regio, onder meer met het oog op de (toekomstige) predikantsplaats
 Samenwerking met kerken en maatschappelijke organisaties ten behoeve van hen die het nodig hebben (zie ook onder 2. ‘Kerk naar buiten’).
5. Wijs rentmeesterschap over gelden en gebouw
 Voortzetting verantwoord financieel beleid van de afgelopen periode in een tijd van verder teruglopende inkomsten
 Versterking van de financiële positie, onder andere door acties t.b.v. de Stichting Instandhouding PGD
 Behoud van een eigen ontmoetingsplek in Drunen
 Doordenken van het gebruik van het gebouw in de komende 10 jaar en de daarvoor benodigde werkzaamheden uitvoeren.