Bestuur en organisatie

 

Het bestuur van onze gemeente ligt in handen van de kerkenraad. De kerkenraad geeft leiding aan al het werk dat in onze gemeente moet gebeuren. De kerkenraad ondersteunt de predikant én een viertal taakgroepen, bestaande uit zowel ambtsdragers (formeel) als ‘taakdragers’ (informeel). Onderstaand kort meer hierover.


Predikant

 

Sinds 8 december 2019 is onze predikant          ds. Bram Wassenaar. De predikant is de enige professionele kracht in onze gemeente.

 

Speerpunten in de taken van onze predikant zijn de kerkdiensten en het pastoraat. Verder treedt de predikant in veel situaties naar buiten namens de gemeente en hierin vervult hij een missionaire rol.

Kerkenraad

 

De kerkenraad draagt zorg voor de gemeente zoals omschreven staat in Handelingen 20: 28.

 

‘Let goed op jullie zelf en op de hele kudde waarvan jullie de leiders zijn. De Heilige Geest heeft jullie de taak gegeven om de gemeente van God te hoeden en te leiden. Hij heeft die kudde met zijn eigen bloed gekocht.’

 

De kerkenraad zet lijnen en kaders voor de langere termijn uit en ziet toe op alles wat in de gemeente gebeurt.  De kerkenraad in onze gemeente is als volgt samengesteld:

 • Predikant: ds. Bram Wassenaar
 • Voorzitters van de 4 taakgroepen
  • Diaconie: Richard Vreeken
  • Pastoraal team/ jeugd: Janine Paans
  • College van Kerkrentmeesters: Leo Rodenburg
  • KOM (commissie erediensten): vacant
 • Voorzitter kerkenraad: Wim van Engeland
 • Scriba's: Elly en Rob Kampstra 

Taakgroepen

 

De kerkenraad wordt in de uitvoering van alle benodigde werkzaamheden versterkt door een viertal taakgroepen te weten:

 • Diaconie
 • Pastoraal team / jeugdwerk
 • College van Kerkrentmeesters 
 • KOM (vieringen) 

 

In tegenstelling tot de kerkenraad bestaan de taakgroepen niet uitsluitend uit ambtsdragers. Er is ook ruimte voor andere medewerkers; ook wel ‘taakdragers’ genoemd. In de toekomst verwachten we een verdere verschuiving van ambtsdragers naar taakdragers.

 

De taakgroepen zijn resultaatverantwoordelijke teams, die binnen de kaders van het beleidsplan zelfstandig besluiten kunnen nemen. De voorzitters van de taakgroepen zijn lid van de kerkenraad en zorgen voor verbinding en afstemming op lopende werkzaamheden.

 

Zie: overzicht Wie doet wat in de Open Hof